Dadar Mumbai - 400028

Achievements

UPSC Toppers


 

SR. No. Name All India Position Year
1  Vinod kavle  43  2007
2  Shailendra Mishra  172  2008
3  Rohan Samant  159  2008
4  Sarika Shah  360  2008
5  Shivaji Sutar  632  2008
6  Aaruna Nalawade  365  2009
7  Akash Gupta  123  2010
8  Shivaji Sutar  699  2010
10  Deepak Shinde  213  2011
11  Vijay Jogdande  277  2011
12  Namrata Gandhi  600  2011
13  Shruti Ohja  82  2012
14  Vivek Sambariya  906  2012
15