Achievements

UPSC Toppers


 

SR. No.NameAll India PositionYear
1 Vinod Kavle 43 2007
2 Shailendra Mishra 172 2008
3 Rohan Samant 159 2008
4 Sarika Shah 360 2008
5 Shivaji Sutar 632 2008
6 Aaruna Nalawade 365 2009
7 Akash Gupta 123 2010
8 Shivaji Sutar 699 2010
10 Deepak Shinde 213 2011
11 Vijay Jogdande 277 2011
12 Namrata Gandhi 600 2011
13 Shruti Ohja 82 2012
14 Vivek Sambariya 906 2012